វគ្គខ្លីពិសេសៈ Admin Affairs and Office Management *ចូលរៀនៈ 05/07 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Admin Affairs and Office Management *ចូលរៀនៈ 05/07 ខែ សីហា  ឆ្នាំ ២០២៣ *វេនសិក្សា : សៅរិ៍  /ល្ងាច ..ត្រឹមថ្ងៃទី 02 សីហា ​តំលៃ $150 (តំលៃពេញ $200)