វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms. Power BI for Business and Data Analytics *ចូលរៀនៈ 29/30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms. Power BI for Business and Data Analytics  *ចូលរៀនៈ 29/30 ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ 2023 *វេនសិក្សា : សៅរិ៍ / អាទិត្យ  ..ត្រឹមថ្ងៃទី 26 កក្កដា ​តំលៃ $250 (តំលៃពេញ $300) *************************************** **Tel:015 996 108 l 012 238 241 *Join us : t.me/ifainstitute