Find Us On        

Call Us: 023 881 936/015 996 108/012 238 241 info@ifa.edu.kh


News Update

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

IFA Counter

IFA Counter

IFA Library

Business Club for Business Owner

IFA MAP

វិធីសាស្រ្តក្នុងការអន្ទងចិត្តអ្នកសម្ភាសន៍

វិធីសាស្រ្តក្នុងការអន្ទងចិត្តអ្នកសម្ភាសន៍
កាលបរិច្ឆេទៈ 09 កញ្ញា ២០១៨
ម៉ោងៈ 2:00PM-5:00PM
ទីតាំងៈ វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ