ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Bachelor of Accounting Finance Class

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

IFA Library

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (*ចូលរៀនៈ ២១ ឧសភា ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountants) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គោលនយោបាយ និងនិតិវិធីគណនេយ្យ (Accounting Policies and Procedures Best Practices) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការរៀបចំគំរោងថវិកាអនុវត្ត (Budget Planning and Control Best Practices) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ (ចូលរៀន: 08/09/10-June 2019)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀន: 08/9/10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀន: 08/9/10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affairs and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀន : 8/9/10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីពិសេសៈ អ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជីពន្ធដារអាជីព (Tax Manager Career Training Course) ***ចូលរៀន : 25&26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (Accounting Manager Career Course) ***ចូលរៀន: 25&26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

****-ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Account & Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 25/26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (Tax Audit and Tax Planning Best Practices) ***ចូលរៀន : 26/27 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 25/26/27 ខែ ឧសភា 2019

អានបន្ថែមទៀត

View All