ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 លើជំនាញៈ ****ផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រ Laptop ១គ្រឿងសំរាប់ការបង់ថ្ងៃសិក្សា ១ឆ្នាំត្រឹមថ្ងៃទី 12 ធ្នូ ២០១៩** ******ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ១៦ ធ្នូ ២០១៩******

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountant) ***ចូលរៀន : 7/8/9 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអនុវត្ត (Human Resources Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 23/24/25 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ******ចូលរៀនលើកទី២ៈ ១៨ វិច្ឆិកា ២០១៩******

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ (Special English Training Course) ****ចូលរៀនៈ 23/24/25 ខែ វិច្ឆិកា ២០១៩***

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 លើជំនាញៈ **ចូលរៀនៈ 23&24/25 ខែ វិច្ឆិកា ២០១៩*** ***បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ២០១៩ បញ្ចុះតំលៃ 10%

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀន: 23/24/25 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 ***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀន: 23/24/25 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affairs and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 23/24/25 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA **ចូលរៀនៈ 26&27/28 តុលា ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

Corporate Employees Training Service

អានបន្ថែមទៀត

View All