ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ + International CAT នៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019***ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 **ចូលរៀនៈ 26&27/28 ខែ តុលា ២០១៩***

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

អានបន្ថែមទៀត

***ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀន : 12/13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practices) ***ចូលរៀន : 12/13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ (Special English Training Course) ****ចូលរៀនៈ 26/27/28 ខែ តុលា ២០១៩***

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Return Best Practices) **ចូលរៀន : 12/13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគណនេយ្យអនុវត្ត (Accounting Policies and Procedure Best Practices) ***ចូលរៀន : 12/13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***ការប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំអនុវត្ត (Tax on Income Best Practices) ***ចូលរៀន : 12/13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ អ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជីពន្ធដារអាជីព (Tax Manager Career Training Course) ***ចូលរៀន : 12&13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (Accounting Manager Career Course) ***ចូលរៀន: 12&13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

****ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Account & Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 12/13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (Tax Audit and Tax Planning Best Practices) ***ចូលរៀន : 12/13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀន : 12/13/14 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិភាគ (Financial Reporting Standard and Analysis) **ចូលរៀន : 19/20/21 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

View All