ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affair and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ20/21/22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអនុវត្ត (Human Resources Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ20/21/22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀនៈ20/21/22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 ***មាន៣វេនៈ ថ្ងៃសៅរ៍/ អាទិត្យ /ចន្ទ ពុធ​ សុក្រ

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀនៈ20/21/22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Returns Best Practices) ***ចូលរៀនៈ20/21/22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀនៈ 22 ខែ មីនា 2021***

អានបន្ថែមទៀត

***ផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រ Laptopថ្មី ១គ្រឿងសំរាប់ការបង់ថ្ងៃសិក្សា ១ឆ្នាំ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ត្រឹមថ្ងៃទី ១០ មីនា ២០២១ ** ***សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យជំនាញ ខ្មែរ និងបរទេស **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ១៥ មីនា ២០២១******

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ការងារ (Special English Training Course) ***ចូលរៀនៈ13/14/15 មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ27 ខែ កុម្ភៈ /01 មីនា ឆ្នាំ 2021 ***មាន៣វេនៈ សៅរិ៍ /ចន្ទ ពុធ សុក្រ

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and System Control Best Practices) ***ចូលរៀនៈ28 ខែ កុម្ភៈ /01 មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធ (Closing Account and Financial Reporting) ***ចូលរៀនៈ28 ខែ កុម្ភៈ /01 មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (Tax Career Training Course Best Practices) ***ចូលរៀនៈ28 ខែ កុម្ភៈ /01 មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 28 ខែ កុម្ភៈ /01 មីនា ឆ្នាំ 2021 ***មាន២វេនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ/ ចន្ទ ពុធ សុក្រ

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (Tax on Income Best Practices) ***ចូលរៀនៈ27 ខែ កុម្ភៈ /01 មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព ​(Accounting Manager Career Training Course) ***ចូលរៀនៈ27&28 ខែ កុម្ភៈ /01 មីនា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

View All