ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន JP-CAM JINZAI CONSULTING CO., LTD

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន JP-CAM JINZAI CONSULTING CO., LTD

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU)រវាង *វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) តំណាងដោយ Mr. Bun Sundrong និងក្រុមហ៊ុន CAMBODIAN INVESTMENT MANAGEMENT Co., Ltd.

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU)រវាង *វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន Fourmi & Partners Co., Ltd

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន Blue Chartered Accountants and Auditors Co., Ltd

MOU between IFA and Royal Microfinance Plc

MOU between IFA and Royal Microfinance Plc

MOU between IFA and East Wing Consulting Co.,Ltd

MOU Between IFA and Navylee Consulting Co.,Ltd

MOU Between IFA & La Paix Tax and Accounting Co.,Ltd

MOU Between IFA & SERC

MOU Between IFA & Reach and Partner Co.,Ltd

និស្សិត IFA បានទៅចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន

និស្សិត IFA បានទៅចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន

ការចែកប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើម ឆ្នាំ​២០២២

ការចែកប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើម ឆ្នាំ​២០២២

MOU Between DAS Accounting Co.,Ltd

MoU between IFA & Fii & Associates

MoU between BG Associates & IFA

MoU Between FIDES & IFA

MOU between IFA and YCP Microfinance Plc

អាហារូបករណ៍ 50% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង ឆ្នាំ ២០២៣

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 18 / 20 កុម្ភៈ 2023

MoU Between Etiqa & IFA

MoU Between AG & IFA

MoU Between Kreston Cambodia & IFA

MoU Between IFA and PPCBank

MoU Between IFA and PPCBank

MOU Between IFA & Trust Regulator

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន ECOVIS VSDK & PARTNERS CO., LTD

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន ECOVIS VSDK & PARTNERS CO., LTD

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និង KICPAA

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និង KICPAA

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 17 មិថុនា 2023 -បង់ថ្លៃសិក្សាមុនថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា ២០២៣ បញ្ចុះតំលៃ 20%

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់ឆ្នាំទី១ថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង លើជំនាញៈ **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 21 មិថុនា 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Accounting Technician Qualification-ATQ -សញ្ញាបត្រនេះទទួលស្គាល់ដោយ KICPAA *ចូលរៀនៈ 4 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ អាជីពពន្ធដារ (Tax Career) *ចូលរៀនៈ 4 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Retuns) *ចូលរៀនៈ 3/4/5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Effective Feedback and Communication Skills *ចូលរៀនៈ 04 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Accounting Policy and Procedures *ចូលរៀនៈ 03 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Closing Accounts with CIFRS *ចូលរៀនៈ 04 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms. Power BI for Business and Data Analytics *ចូលរៀនៈ 23 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីពិសេសៈ Practical QuickBooks *ចូលរៀនៈ 3/4/5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel Best Practices *ចូលរៀនៈ 3/4/5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Human Resources Management *ចូលរៀនៈ 4/5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីពិសេសៈ Admin Affairs and Office Management *ចូលរៀនៈ 4/5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Manufacturing Costing and Stock Management *ចូលរៀនៈ 04 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Practical Internal Audit *ចូលរៀនៈ 04 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 *វេនសិក្សា : អាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

View All