ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (**ចូលរៀនៈ 09&10/11 មីនា ២០១៩***)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (***ចូលរៀន: 16 &17/18 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

**ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(***ចូលរៀន : 17/19 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គសិក្សាខ្លីៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (***ចូលរៀន: 17/19 ខែ មីនា 2019 (សិក្សា ១០ សប្តាហ៍))

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (***ចូលរៀន : 17/18 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 16/18 ខែ មីនា 2019 (សិក្សា ៥ សប្តាហ៍)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (***ចូលរៀន: 02/03/04 ខែ មីនា 2019 (សិក្សា ៤ សប្តាហ៍)

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (*ចូលរៀនៈ 18 មីនា ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

Special English Training Course

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices (***ចូលរៀន: 23/24/25 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices​(***ចូលរៀន: 23/24/25 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអនុវត្ត (***ចូលរៀន: 23/24/25 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (***ចូលរៀន : 23/24/25 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (***ចូលរៀន : 23/24/25 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT (Certified Accounting Technician) (**ចូលរៀនៈ 09&10/11 ខែមីនា ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

View All