ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT (Certified Accounting Technician) (**ចូលរៀនៈ 09&10/11 ខែមីនា ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices (***ចូលរៀន: 09/10/11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices (*ចូលរៀន: 09/10/11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (*ចូលរៀនៈ 11 កុម្ភៈ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (**ចូលរៀនៈ 16&17/18 កុម្ភៈ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (***ចូលរៀន : 02/03/04 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (Accounting Manager Career Course) (ចូលរៀន: 16 &17/18 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

គណនេយ្យករជំនាញ (ចូលរៀន : 17/18/19 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

Special English Training Course (វេនសិក្សាៈ ចន្ទ-សុក្រ​ ( ១២ វិច្ឆិកា ២០១៨))

អានបន្ថែមទៀត

មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License

អានបន្ថែមទៀត

Corporate Employees Training Service

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

អានបន្ថែមទៀត

View All