ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Bachelor of Accounting Finance Class

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

IFA Library

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការរៀបចំគំរោងថវិកាអនុវត្ត (Budget Planning and Control Best Practices) ***ចូលរៀន : 27/28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affairs and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀន : 27/28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ ជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (**ចូលរៀនៈ ២៣ មេសា ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Return Best Practices) ***ចូលរៀន : 27/28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (****ចូលរៀនៈ 25 មេសា ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices (***ចូលរៀន: 4/5/6 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices (***ចូលរៀន: 4/5/6 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (Accounting Manager Career Course) ***ចូលរៀន: 27&28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គសិក្សាខ្លីៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀន: 27/28/29 ខែ មេសា 2019

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 27/28/29 ខែ មេសា 2019 (សិក្សា ៥ សប្តាហ៍)

អានបន្ថែមទៀត

***ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Account & Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (Tax Audit and Tax Planning Best Practices) ***ចូលរៀន : 28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ស្តង់ដារបាយការណ៍វត្ថុ និងការវិភាគ (Financial Reporting Standard and Analysis) ***ចូលរៀន : 28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្ត (Financial Management Best Practices)​ ***ចូលរៀន:28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ អ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជីពន្ធដារអាជីព(Tax Manager Career Training Course) ***ចូលរៀន : 27/28/29 ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

View All