ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
**វគ្គខ្លីពិសេសៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System) *ចូលរៀនៈ17 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ អាជីពគណនេយ្យ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (Accounting and Internal Audit Career) *ចូលរៀនៈ16&17 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញឆ្លើយតប និងទំនាក់ទំនងដែលប្រសិទ្ធិភាព (Effective Feeback and Communication Skills) ==..ចូលរៀនៈ16 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) *ចូលរៀនៈ16 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ រៀបចំ និងបិទបញ្ជីគណនេយ្យ (Bookkeeping and Closing Accounts with CIFRS) ...ចូលរៀនៈ17 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 20/26 កញ្ញា 2021

អានបន្ថែមទៀត

*ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 20 កញ្ញា 2021******

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២៥ កញ្ញា /១១ តុលា ២០២១

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ អាជីពពន្ធដារ (Tax Career) ***ចូលរៀនៈ25/26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ***វេនសិក្សា : ថ្ងៃអាទិត្យ/ចន្ទ-សុក្រ (ចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Returns) ***ចូលរៀនៈ26/27 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

Corporate Employees Training Service

អានបន្ថែមទៀត

View All