ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

IFA Counter

IFA New Building

IFA Library

Business Club for Business Owner

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
Tax Audit and Tax Planning

**អានបន្ថែមទៀត

គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountant)

**វគ្គសិក្សាពិសេសៈ 

អានបន្ថែមទៀត

Internal Audit Best Practices

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ

អានបន្ថែមទៀត

Annual Profit Tax Return Best Practice

វគ្គសិក្សាពិសេសៈ ការប្រកាសព

អានបន្ថែមទៀត

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

សូមស្វាគមន៍លោក លោកស្រី ឆ្នាំ ២០១៨!!!
-#អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA)  :
១-មានបន្ទប់ធំទូលាយបំពាក់ដោយឧបករណ៍

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គសិក្សាពិសេសៈ ការរៀបចំគំរោងថវិកាអនុវត្ត

 ***វគ្គសិក្សាពិសេសៈ អានបន្ថែមទៀត

Accounting Policies and Procedures​ Best Practice
***

អានបន្ថែមទៀត

ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

BOREI ACCOUNTING FIRM Co.,Ltd Service

អានបន្ថែមទៀត

Sell and Train QuickBooks License

***មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន Licens
***Contact us: 012 987 006/015 996 108

អានបន្ថែមទៀត