ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
***វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 24/25/26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resources Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 24/25/26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

អានបន្ថែមទៀត

***ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២ និងទី៣ ឆមាសទី១ ***ចូលរៀនៈ 04 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ***Tel:015 996 108​ ឬចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Microsoft Power BI Best Practices ***ចូលរៀនៈ 03 / 05 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ***មាន៣វេនៈ ថ្ងៃសៅរ៍ /ចន្ទ ពុធ សុក្រ ***Tel:015 996 108​ ឬចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administrative Affair and Office Management) ***ចូលរៀនៈ 24/25/26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអាជីពពន្ធដារ (Tax Career Training Course) ***ចូលរៀនៈ 24/25/26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2020

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ QuickBooks for Construction ***ចូលរៀនៈ 10/11/12 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (Tax on Income Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 26/27 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀនៈ 10/11/12 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀនៈ 10/11/12 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms. Excel VBA (Programming) ***ចូលរៀនៈ 10/11/12 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្ត (Financial Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ ២៦ /២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountants) ***ចូលរៀនៈ 3/4/5 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិភាគ (Financial Reporting Standard and Analysis) ***ចូលរៀនៈ ២៦ /២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀនៈ ២៦ /២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

View All