ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
*វគ្គខ្លីពិសេសៈការគ្រប់គ្រងបញ្ជីគណនេយ្យតាមកម្មវិធី Peachtree/ Sage 50 ***សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ***វេនសិក្សា៖ ថ្ងៃអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីពិសេសៈការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអនុវត្តជាក់ស្តែង (Human Resource Management Best Practices) ***សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***សៀវភៅបច្ចេកទេសប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ (Monthly Tax Returns Techniques), Quickbooks Accounting 2019, Advanced Excel 2019 សំខាន់ណាស់សំរាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ អាចរកទិញបាននៅ IFA ***Tel:015 996 108 ឬកំម៉ង់តាម http://t.me/ifainfo

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លី: ការចុះបញ្ជីគណនេយ្យពន្ធដារតាមកម្មវិធី QuickBooks​ ***សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountants) **សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ ២៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀនៈ ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ***វេនសិក្សាៈ ថ្ងៃសៅរ៍ (2:00PM-5:00PM)

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីពិសេសៈការគ្រប់គ្រងបញ្ជីគណនេយ្យតាមកម្មវិធី QuickBooks​ ***សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

QuickBooks 2019 (ជាភាសាខ្មែរ) ចេញលក់ហើយ **តំលៃ​ (Price) : $10/Book, 580 Pages, មានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ២៥ ខេត្ត ក្រុង (Tel:015 996 108​ )

អានបន្ថែមទៀត

**មានលក់សៀវភៅ Advanced Excel Best Practices 2019 ...ចង់បាន អាចទំលាក់លេខមកមុនបានឫតាម :http://t.me/ifainfo *Price : $6/book,340 pages ***មានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ២៥ ខេត្ត ក្រុង (Tel:015 996 108​ )

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms. Access for Database Management ***ចូលរៀនៈ នៅពេលខាងមុខ (Coming Soon) ***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ០៩ មីនា ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 **ចូលរៀនៈ 14&15/16 ខែ មីនា ២០២០***

អានបន្ថែមទៀត

Corporate Employees Training Service

អានបន្ថែមទៀត

View All