ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ

អានបន្ថែមទៀត

ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យកំរិតដំបូង (ចូលរៀន:12/13/14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019)

អានបន្ថែមទៀត

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្ត ((Financial Management Best Practices) , ចូលរៀន:22/23/24 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018

អានបន្ថែមទៀត

Developing Effective Communication (ចូលរៀន: 08/09 ខែ ធ្នូ 2018)

អានបន្ថែមទៀត

គណនេយ្យករជំនាញ (ចូលរៀន : 17/18/19 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019​ (ចូលរៀនៈ ១២ វិច្ឆិកា ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

Special English Training Course (វេនសិក្សាៈ ចន្ទ-សុក្រ​ ( ១២ វិច្ឆិកា ២០១៨))

អានបន្ថែមទៀត

Bachelor and Associate Degree in English (ចូលរៀនៈ ០៣ ធ្នូ ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

Accounting Manager Career Course (ចូលរៀន: 08 &09/11 ខែ ធ្នូ 2018)

អានបន្ថែមទៀត

BA + International CAT 2018-2019 (ចូលរៀនលើកទី១ៈ ១៧ តុលា ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA (*ចូលរៀនៈ 10/11/12 វិច្ឆិកា ២០១៨ )

អានបន្ថែមទៀត

មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License

អានបន្ថែមទៀត

Corporate Employees Training Service

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

អានបន្ថែមទៀត

View All