ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
កំណែលំហាត់គណនេយ្យ ១០០០ លំហាត់ ១០០០ ចម្លើយ (Accounting Solution ) ***មានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ២៥ ខេត្ត ក្រុង (Tel:015 996 108​ )

អានបន្ថែមទៀត

**មានលក់សៀវភៅ Advanced Excel Best Practices 2019 ***មានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ២៥ ខេត្ត ក្រុង (Tel:015 996 108​ )

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Accounting and Financial Reporting) ***ចូលរៀន : 22/23/24 កុម្ភៈ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practices) ***ចូលរៀន : 22/23/24 កុម្ភៈ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀន : 22/23/24 កុម្ភៈ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀន : 22/23/24 កុម្ភៈ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ QuicikBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀនៈ 29 ខែ កុម្ភៈ&01/02 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀនៈ 29 ខែ កុម្ភៈ&01/02 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountants) ***ចូលរៀនៈ 29 ខែ កុម្ភៈ&01/02 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ (Becoming Accounting Manager Career Course) ***ចូលរៀន : 22/23/24 កុម្ភៈ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ (Special English Training Course) ****ចូលរៀនៈ 29 ខែ កុម្ភៈ&01/02 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 **ចូលរៀនៈ 14&15/16 ខែ មីនា ២០២០***

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (Tax on Income Best Practices) ***ចូលរៀន : 22/23/24 ខែ កុម្ភៈ 2020

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms.Excel Programming (VBA) ***ចូលរៀន : 22/23/24 កុម្ភៈ 2020 ***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ******ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈ ២០២០******

អានបន្ថែមទៀត

View All