ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

IFA MAP

business

សេចក្តីលម្អិត

The indefinite article takes two forms. It’s the word a when it precedes a word that begins with a consonant. It’s the word an when it precedes a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. For example, you might ask your friend, “Should I bring a gift to the party?” Your friend will understand that you are not asking about

 1. a specific type of gift or a specific item.
 2. “I am going to bring an apple pie,” your
 3. friend The indefinite article takes two
 4. forms. It’s the word a when it precedes a
 5. word that begins with a consonant.

It’s the word an when it precedes a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. For example, you might ask your friend, “Should I bring a gift to the party?” Your friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or a specific item. “I am going to bring an apple pie,”

 • your friendThe indefinite article takes two forms. It’s the word a when it precedes a
 • word that begins with a consonant. It’s the word an when it precedes a word that begins
 • with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than
 • a particular thing. For example, you might ask your friend, “Should I bring a gift to the party?” Y
 • our friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or a specific item.
 • “I am going to bring an apple pie,” your friend