ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

IFA MAP

Accounting and Finance

សេចក្តីលម្អិត

The indefinite article takes two forms. It’s the word a when it precedes a word that begins with a consonant. It’s the word an when it precedes a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. For example, you might ask your friend, “Should I bring a gift to the party?” Your friend will understand that you are not asking about

 1. a specific type of gift or a specific item.
 2. “I am going to bring an apple pie,” your
 3. friend The indefinite article takes two
 4. forms. It’s the word a when it precedes a
 5. word that begins with a consonant.

It’s the word an when it precedes a word that begins with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. For example, you might ask your friend, “Should I bring a gift to the party?” Your friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or a specific item. “I am going to bring an apple pie,”

 • your friendThe indefinite article takes two forms. It’s the word a when it precedes a
 • word that begins with a consonant. It’s the word an when it precedes a word that begins
 • with a vowel. The indefinite article indicates that a noun refers to a general idea rather than
 • a particular thing. For example, you might ask your friend, “Should I bring a gift to the party?” Y
 • our friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or a specific item.
 • “I am going to bring an apple pie,” your friend