ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

IFA MAP

AR & AP Management Best Practices

សេចក្តីលម្អិត

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងគណនីអតិថិជន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់អនុវត្ត
(Acounts Receivable and Payable Management Best Practices)
(Tel:012 987 006/012 238 241/ 012 886 831)
***********************************************************************************************
Main Contents:
 1. Purchasing & sale function
 2. Purchasing & sale cycles
 3. Vendors & customer master list control
 4. Revenue & expenditure recognition
 5. Quotation,Contract,Pricing,Credit,Ordering & Invoicing
 6. Trade & other receivable policies
 7. Receivables asset management
 8. Debt collection & invoicing management
 9. Cash management
 10. Financing of receivable asset
 11. Trade & other payable policies
 12. A/R and A/P recognition & measure
 13. Sale & purchase report
 14. A/R & A/P aging summary
 15. Payment & Collection Process
 16. A/R & A/P Analysis & Reconciliation
 17. Interest calculation schedule.

***********************************************************************************************

***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.