ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

IFA MAP

Accounting Policies and Procedures Best Practices

សេចក្តីលម្អិត

*វគ្គសិក្សាពិសេសៈ អនុវត្តជាក់ស្តែងការសរសេរគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគណនេយ្យ
(Accounting Policies and Procedures​ Best Practice)

(Tel:012 987 006/012 238 241/ 012 886 831)
*********************************************************************************************************************
MAIN CONTENTS:
1-Introduction to CIFRS for SMEs
2-Accounting and Finance Function
3-Accrual Basis vs. Cash Basis
4-Revenue and Expenditure Recognition
5-Chart of Account
6-Purchasing and Accounts Payable Policies
7-Sales and Accounts Receivable Polices
8-Accounting Policies and Procedure
9-Payment and Receipt Process
10-Cash and Bank Management
11-Inventory Costing and Stock Management
12-Fixed Assets Management and Policy
13-Payroll and Compensation Policy
14-Taxation and Audit Process
15-Financial Reporting & Management Report
16-Accounting Document
17-Appendix

********************************************************************************************************************
*Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936
*FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
*Instagram@ifa.edu.kh
*Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
*Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.