ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Computerized Accounting Best Practices

សេចក្តីលម្អិត

គណនេយ្យកុំព្យូទ័រអនុវត្តជាក់ស្តែង (QuickBooks Best Practices)
(Tel: 012 987 006/012 238 241) 
*******************************************************************************************************
១-ឧស្សាហកម្មសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ ($100/20h)​
   
 (QuickBooks for Construction and Real Estate)
២-សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ($100/15h)
   
  (QuickBooks for Hotel and Restaurant)
៣-រោងចក្រ ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម និងសិប្បកម្ម ($100/20h)
 
  (QuickBooks for Factory/Garment, Manufacturing)
៤-ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ និងធ្វើដំណើរ ($100/15h)
  
 (QuickBooks for Tour and Travel)
៥-ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទំនិញ និងដឹកជញ្ជូន ($100/15h)
   
(QuickBooks for Shipping and Logistics)
៦-សាលារៀន វិទ្យាស្ថាន និងសាកលវិទ្យាល័យ ($100/15h)
   
(QuickBooks for School, Institute, and University)
៧-ក្រុមហ៊ុនទិញ-លក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទ ($70/15h)
   (QuickBooks for Trading Companies)
៨-អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ($100/15h)
   (QuickBooks for NGOs)

*******************************************************************************************************
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.