ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Business Club for Business Owner

Business Club for Business Owner

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេស (វេនសិក្សាៈ ចន្ទ-សុក្រ​ ១៧ កញ្ញា ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (ចូលរៀនលើកទី១ៈ ១៧ តុលា ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

ការគ្រប់គ្រងការលួចបន្លំ និងហានិភ័យ (ចូលរៀន: 15,16,17 ខែ កញ្ញា 2018)

អានបន្ថែមទៀត

ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (ចូលរៀន : 25,26,27 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

Bank and Micro-Finance Accounting (ចូលរៀន: 15,16,17 ខែ កញ្ញា 2018)

អានបន្ថែមទៀត

Accounting Manager Career Course (ចូលរៀន: 15,16,17 ខែ កញ្ញា 2018 )

អានបន្ថែមទៀត

Internal Audit Best Practice(ចូលរៀន: 20,21,22 ខែ តុលា 2018)

អានបន្ថែមទៀត

ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (ចូលរៀន:20,21,22 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៨)

អានបន្ថែមទៀត

មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License

អានបន្ថែមទៀត

Corporate Employees Training Service

អានបន្ថែមទៀត

សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធអាជីវកម្ម

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

អានបន្ថែមទៀត

View All