ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

Polocy

Polocy

BBA examination class on 23rd March 2017!

BBA examination class on 23rd March 2017!

Tax Practices

Tax Practices

Computerized Accounting Practices

Computerized Accounting Practices

BA Class Activity

BA Student of Accounting and Finance

BA Student

BA Student

Advanced Excel Best Practices

Advanced Excel Best Practices

QuickBooks Best Practices

QuickBooks Best Practices

Inventory Costing and Stock Management Practices

Inventory Costing and Stock Management Practices

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
វគ្គសិក្សាខ្លីៈ QuickBooks Best Practices

វគ្គសិក្សាខ្ល

អានបន្ថែមទៀត

Accounting Policies and Procedures​ Best Practice
***

អានបន្ថែមទៀត

ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices

អានបន្ថែមទៀត

Internal Audit Best Practices

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ

អានបន្ថែមទៀត

ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ

អានបន្ថែមទៀត

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree) សិក្សាតាមកម្មវិធី ACCA

»»អានបន្ថែមទៀត

សវនកម្មពន្ធដារ និងរៀបចំផែនការបង់ពន្ធ

**អានបន្ថែមទៀត

Annual Profit Tax Service

- 

អានបន្ថែមទៀត

គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices)

**គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត
    (TAX ACCOUNTING BEST PRACTICES)

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

BOREI ACCOUNTING FIRM Co.,Ltd Service

អានបន្ថែមទៀត

Sell and Train QuickBooks License

***មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន Licens
***Contact us: 012 987 006/015 996 108

អានបន្ថែមទៀត