ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affairs and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

*វគ្គខ្លីៈ គណនេយ្យកុំព្យូទ័រសំរាប់វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ (QuickBooks for Construction and Real Estate) ****ចូលរៀន : 27/28/29 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ******ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

អានបន្ថែមទៀត

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ + International CAT ******ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA **ចូលរៀនៈ 26&27/28 តុលា ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

Master of Accounting and Finance with ACCA Program **ចូលរៀនៈ 24&25/26 ខែ សីហា ២០១៩***

អានបន្ថែមទៀត

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 លើជំនាញៈ ******ចូលរៀនៈ 15 កក្កដា ២០១៩******

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យករជំនាញ (Professional Accountants) ***ចូលរៀន : 20/21/22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (Tax Audit and Tax Planning Best Practices) ***ចូលរៀន : 21/22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំអនុវត្ត (Annual Income Tax Return Best Practices) ***ចូលរៀន : 20/21/22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

****ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Account & Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 20/21/22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 20/21/22 ខែ កក្កដា 2019 (សិក្សា ៥ សប្តាហ៍)

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀន : 20/21/22 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

View All