ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន JP-CAM JINZAI CONSULTING CO., LTD

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន JP-CAM JINZAI CONSULTING CO., LTD

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU)រវាង *វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) តំណាងដោយ Mr. Bun Sundrong និងក្រុមហ៊ុន CAMBODIAN INVESTMENT MANAGEMENT Co., Ltd.

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU)រវាង *វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន Fourmi & Partners Co., Ltd

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន Blue Chartered Accountants and Auditors Co., Ltd

MOU between IFA and Royal Microfinance Plc

MOU between IFA and Royal Microfinance Plc

MOU between IFA and East Wing Consulting Co.,Ltd

MOU Between IFA and Navylee Consulting Co.,Ltd

MOU Between IFA & La Paix Tax and Accounting Co.,Ltd

MOU Between IFA & SERC

MOU Between IFA & Reach and Partner Co.,Ltd

និស្សិត IFA បានទៅចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន

និស្សិត IFA បានទៅចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន

ការចែកប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើម ឆ្នាំ​២០២២

ការចែកប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើម ឆ្នាំ​២០២២

MOU Between DAS Accounting Co.,Ltd

MoU between IFA & Fii & Associates

MoU between BG Associates & IFA

MoU Between FIDES & IFA

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )

MOU between IFA and YCP Microfinance Plc

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន ECOVIS VSDK & PARTNERS CO., LTD

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និងក្រុមហ៊ុន ECOVIS VSDK & PARTNERS CO., LTD

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និង KICPAA

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) និង KICPAA

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
**វគ្គខ្លីពិសេសៈ អាជីពន្ធដារ (Tax Career Training Course) *ចូលរៀនៈ8/9/10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ *ចូលរៀនៈ 8/9/10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស *ចូលរៀនៈ 8/9/10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel Best Practices *ចូលរៀនៈ 08/09/10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Quickbooks Best Practices *ចូលរៀនៈ 08/09/10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ កិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របតាម CIFRS for SMEs *ចូលរៀនៈ08&9 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 31 តុលា / 05 វិច្ឆិកា 2022 -បង់ថ្លៃសិក្សា ១ឆ្នាំ បញ្ចុះតំលៃ 20%

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms.Power BI for Business and Data Analytics *ចូលរៀនៈ 02 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 *វេនសិក្សា : អាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Returns) *ចូលរៀនៈ8/9/10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង លើជំនាញៈ **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 29 កញ្ញា 2022

អានបន្ថែមទៀត

*ថ្នាក់បច្ចេកទេសគណនេយ្យ (Accounting Technician Qualification-ATQ) **សញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ដោយ KICPAA *សិក្សានៅថ្នាក់ ឬតាមអនឡាញក៏បាន -ចូលរៀន : 23&24/25 មិថុនា 2022

អានបន្ថែមទៀត

Corporate Employees Training Service

អានបន្ថែមទៀត

View All