ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Business Club for Business Owner

Business Club for Business Owner

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

Info Activities

IFA MAP

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
Accounts Receivable and Accounts Payable Management

អានបន្ថែមទៀត

Financial Management Best Practices

អានបន្ថែមទៀត

Manufacturing Costing and Stock Management Best Practices

អានបន្ថែមទៀត

Accounting Policies and Procedures Best Practices

អានបន្ថែមទៀត

គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices)

អានបន្ថែមទៀត

បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩

អានបន្ថែមទៀត

ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ Advanced Excel &QuickBooks Best Practices

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ QuickBooks & Advanced Excel Best Practices

អានបន្ថែមទៀត

ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ

អានបន្ថែមទៀត

Tax Audit and Tax Planning

អានបន្ថែមទៀត

Internal Audit Best Practices

អានបន្ថែមទៀត