ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀនៈ 21/22/23 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 21/22/23 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 21/22/23 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គសិក្សាខ្លីពិសេសៈ អ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (Special Training Course : Accounting Manager Carreer) ***ចូលរៀនៈ 21/22/23 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀនៈ 21/22/23ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀនៈ 22/23/24 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Return Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 14/15/16 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ០៩ មីនា ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

សៀវភៅ #គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Accounting) ***មានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ២៥ ខេត្ត ក្រុង (Tel:015 996 108​ )

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអនុវត្ត (Human Resources Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 14/15/16 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affairs and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 14/15/16 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

កំណែលំហាត់គណនេយ្យ ១០០០ លំហាត់ ១០០០ ចម្លើយ (Accounting Solution ) ***មានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ២៥ ខេត្ត ក្រុង (Tel:015 996 108​ )

អានបន្ថែមទៀត

**មានលក់សៀវភៅ Advanced Excel Best Practices 2019 ***មានដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង ២៥ ខេត្ត ក្រុង (Tel:015 996 108​ )

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ (Special English Training Course) ****ចូលរៀនៈ 29 ខែ កុម្ភៈ&01/02 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 **ចូលរៀនៈ 14&15/16 ខែ មីនា ២០២០***

អានបន្ថែមទៀត

View All