ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
**វគ្គខ្លី: គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices) ***ចូលរៀនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លី: សវនកម្មពន្ធដារ និងផែនការពន្ធ (Tax Audit and Tax Planning) ***ចូលរៀនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លី: ការចុះបញ្ជីគណនេយ្យពន្ធដារតាមកម្មវិធី QuickBooks​ (Bookkeeping with Tax) ***ចូលរៀនៈ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resources Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Admin Affairs and Office Management) ***ចូលរៀនៈ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms.Excel VBA (Programming) ***សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ ៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអាជីពពន្ធដារ (Tax Career Training Course) ***ចូលរៀនៈ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Returns Best Practices) ***ចូលរៀនៈ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 លើជំនាញៈ ****ផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រ Laptopថ្មី ១គ្រឿងសំរាប់ការបង់ថ្ងៃសិក្សា ១ឆ្នាំត្រឹមថ្ងៃទី ១ តុលា ២០២០** ***សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យជំនាញ ខ្មែរ និងបរទេស ******ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០******

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីគណនេយ្យតាមកម្មវិធី QuickBooks **សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ 9 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel Best Practices **សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ 9 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practices) ***សិក្សាតាម Online​ (Online Learning) ***ចូលរៀនៈ ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ***វេនសិក្សាៈ ថ្ងៃអាទិត្យ (8:00AM-11:00AM &2:00PM-4:00PM)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ (Special English Training Course) ****************************** ***#សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យខ្មែរ #និងបរទេស ****ចូលរៀនៈ 22/23/24 ខែ សីហា ២០២០***

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀនៈ 22&23/24 ខែ សីហា ២០២០******បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ១៨ សីហា ២០២០ បញ្ចុះតំលៃ 10%

អានបន្ថែមទៀត

***សៀវភៅបច្ចេកទេសប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ (Monthly Tax Returns Techniques), Quickbooks Accounting 2019, Advanced Excel 2019 សំខាន់ណាស់សំរាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ អាចរកទិញបាននៅ IFA ***Tel:015 996 108 ឬកំម៉ង់តាម http://t.me/ifainfo

អានបន្ថែមទៀត

View All