ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

IFA MAP

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affairs and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affairs and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ...

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ ***តំលៃសិក្សា: បង់ត ...

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices ***ចូលរៀន: 10/11/12 ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ ***តំលៃសិក្សា: បង់ត្រឹមថ្ង ...

អានបន្ថែមទៀត

***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA **ចូលរៀនៈ 26&27/28 តុលា ២០១៩

***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA **ចូលរៀនៈ 26&27/28 តុលា ២០១៩ ...

អានបន្ថែមទៀត

Master of Accounting and Finance with ACCA Program **ចូលរៀនៈ 24&25/26 ខែ សីហា ២០១៩***

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នា ...

អានបន្ថែមទៀត