ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

Bachelor and Associate Degree in English (ចូលរៀនៈ ០៣ ធ្នូ ២០១៨)

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងភាសាអង់គ្លេសៈ (Bachelor and Associate Degree in English) ******ចូលរៀនៈ ០៣ ធ្នូ ២០១៨****** ...

អានបន្ថែមទៀត

Accounting Manager Career Course (ចូលរៀន: 08 &09/11 ខែ ធ្នូ 2018)

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព ...

អានបន្ថែមទៀត

Closing Accounts and Prepare Financial Reporting (ចូលរៀន:10/11/12- វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 )

***វគ្គខ្លីៈ ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ...

អានបន្ថែមទៀត