ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

Polocy

Polocy

BBA examination class on 23rd March 2017!

BBA examination class on 23rd March 2017!

Tax Practices

Tax Practices

Computerized Accounting Practices

Computerized Accounting Practices

BA Class Activity

BA Student of Accounting and Finance

BA Student

BA Student

Advanced Excel Best Practices

Advanced Excel Best Practices

QuickBooks Best Practices

QuickBooks Best Practices

Inventory Costing and Stock Management Practices

Inventory Costing and Stock Management Practices

គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត (Tax Accounting Best Practices)

**គណនេយ្យពន្ធដារអនុវត្ត     (TAX ACCOUNTING BEST PRACTICES) ** ...

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

BOREI ACCOUNTING FIRM Co.,Ltd Services: ...

អានបន្ថែមទៀត

Sell and Train QuickBooks License

***មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន Licens ***Contact us: 012 987 006/015 996 108 ...

អានបន្ថែមទៀត