ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

Accounting Policies and Procedures Best Practices​( ***ចូលរៀន:05/06/08- មករា ឆ្នាំ ២០១៩)

**វគ្គខ្លីៈ ការសរសេរគោលនយោបាយ និងនិតិវិធីគណនេយ្យ ...

អានបន្ថែមទៀត

(Internal Audit and Control System Best Practice (ចូលរៀន: 05/06/08 ខែ មករា 2019 )

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 05/06/08 ខែ មករា 2019 ( ...

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ ...

អានបន្ថែមទៀត

ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យកំរិតដំបូង (ចូលរៀន:12/13/14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019)

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យកំរិតដំបូង (Practical Bookkeeping and Accounting) ***ចូលរៀន:12/13/14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 ***មាន៣វ ...

អានបន្ថែមទៀត

Developing Effective Communication (ចូលរៀន: 08/09 ខែ ធ្នូ 2018)

***វគ្គខ្លី: ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ...

អានបន្ថែមទៀត