ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (**ចូលរៀនៈ 09&10/11 មីនា ២០១៩***)

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 201 ...

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (***ចូលរៀន: 16 &17/18 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (Accounting Manager Career Course) ***អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងអាជីពរបស់អ្នក*** ...

អានបន្ថែមទៀត

**ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(***ចូលរៀន : 17/19 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

**ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Account & Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 17/19 ខែ មីនា ឆ្នាំ ...

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីៈ សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (***ចូលរៀន : 17/18 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

**វគ្គខ្លីៈ សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (Tax Audit and Tax Planning Be ...

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 16/18 ខែ មីនា 2019 (សិក្សា ៥ សប្តាហ៍)

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 16/18 ខែ មីនា 2019 (សិក ...

អានបន្ថែមទៀត

Special English Training Course

***វគ្គខ្លីៈ វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេសពិសេសសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារ (Special English Training Course) **សិក្សារយៈពេល ១ឆ្នាំ អាចប្រើភាសាអង់គ្លេស ...

អានបន្ថែមទៀត