ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Business Club for Business Owner

Business Club for Business Owner

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (ចូលរៀន:20,21,22 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៨)

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជី និងប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ (Annual Income Tax Retur ...

អានបន្ថែមទៀត

មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License

***មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License 1-មានទទួលរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យតាមកម្មវិធី QuickBooks 2-ទទួលបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ ...

អានបន្ថែមទៀត

សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធអាជីវកម្ម

***វគ្គខ្លីៈ សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធអាជីវកម្ម (Tax Audit an ...

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

BOREI ACCOUNTING FIRM Co.,Ltd Services: ...

អានបន្ថែមទៀត