ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

**វគ្គខ្លីៈ សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (***ចូលរៀន : 17/18 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

**វគ្គខ្លីៈ សវនកម្មពន្ធដារ និងការរៀបចំផែនការពន្ធ (Tax Audit and Tax Planning Be ...

អានបន្ថែមទៀត

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 16/18 ខែ មីនា 2019 (សិក្សា ៥ សប្តាហ៍)

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practice) ***ចូលរៀន: 16/18 ខែ មីនា 2019 (សិក ...

អានបន្ថែមទៀត