ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

IFA MAP

***វគ្គខ្លីៈ ការកត់ត្រា និងការគ្រប់គ្រងបញ្ជិកាគណនេយ្យ (Recording and Managing Accounting Record) ****ចូលរៀន : 06/07/08 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

***វគ្គខ្លីៈ ការកត់ត្រា និងការគ្រប់គ្រងបញ្ជិកាគណនេយ្យ (Recording and Managing Accounting Record) ****ចូលរៀន : 06/07/08 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ...

អានបន្ថែមទៀត

****ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀន : 22/23/24 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

****ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក (Manufacturing Costing and Stock Management) ***ចូលរៀន : 22/2 ...

អានបន្ថែមទៀត

****ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Account & Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 22/23/24 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩

****ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Account & Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 22/23/24 ខែ មិថុន ...

អានបន្ថែមទៀត