ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (***ចូលរៀន: 16 &17/18 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យអាជីព (Accounting Manager Career Course) ***អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងអាជីពរបស់អ្នក*** ...

អានបន្ថែមទៀត

**ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(***ចូលរៀន : 17/19 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩)

**ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Closing Account & Financial Reporting Best Practices) ***ចូលរៀន : 17/19 ខែ មីនា ឆ្នាំ ...

អានបន្ថែមទៀត