ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

IFA Student Trip

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

Accounting Policies and Procedures Best Practices​( ***ចូលរៀន:05/06/08- មករា ឆ្នាំ ២០១៩)

**វគ្គខ្លីៈ ការសរសេរគោលនយោបាយ និងនិតិវិធីគណនេយ្យ ...

អានបន្ថែមទៀត

Fixed Assets Management Best Practices (*ចូលរៀន:05/06/08- មករា ឆ្នាំ ២០១៩)

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង (Fixed Assets ...

អានបន្ថែមទៀត

ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យកំរិតដំបូង (ចូលរៀន:12/13/14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019)

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យកំរិតដំបូង (Practical Bookkeeping and Accounting) ***ចូលរៀន:12/13/14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 ***មាន៣វ ...

អានបន្ថែមទៀត