ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

IFA MAP

មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License

***មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License 1-មានទទួលរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យតាមកម្មវិធី QuickBooks 2-ទទួលបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ ...

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

BOREI ACCOUNTING FIRM Co.,Ltd Services: ...

អានបន្ថែមទៀត