ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Bachelor of Accounting Finance Class

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

IFA Library

IFA MAP

មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License

***មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន License 1-មានទទួលរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យតាមកម្មវិធី QuickBooks 2-ទទួលបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ ...

អានបន្ថែមទៀត

Accounting and Tax Service

BOREI ACCOUNTING FIRM Co.,Ltd Services: ...

អានបន្ថែមទៀត