ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

IFA Student Trip

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA (*ចូលរៀនៈ 10/11/12 វិច្ឆិកា ២០១៨ )

***ថ្នាក់បើកថ្មីៈ International CAT & ACCA
**ចូលរៀនៈ 10/11/12 វិច្ឆិកា ២០១៨ 
​​​ -ថ្ងៃសៅរ៍ (8:30 AM-11:30 AM/2:00 PM-5:00 PM)
-ថ្ងៃអាទិត្យ (8:30 AM-11:30 AM/2:00 PM-5:00 PM)
​​​​ - ចន្ទ-សុក្រ (5:30 PM-8:30 PM)
(Tel:012 987 006/015 996 108)
**ចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ!!
**សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស
*******************************************
----------------------&--------------------------
***(Tel:015 996 108/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.