ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

BA + International CAT 2018-2019 (ចូលរៀនលើកទី១ៈ ១៧ តុលា ២០១៨)

»»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ BA + International CAT 2018-2019 :
****************************************
***សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស
***ទទួលចុះឈ្មោះ និងធ្វើតេស្តចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ
1-Accounting and Finance + International CAT 

2-International CAT/ACCA 
****************************************
*****វេនសិក្សាៈ ព្រឹក ថ្ងៃ ល្ងាច និងចុងសប្ដាហ៍
****#ចូលរៀនលើកទី១ៈ ១៧ តុលា ២០១៨
****#ចូលរៀនលើកទី២ៈ ១២ វិច្ឆិកា ២០១៨
----------------------------&---------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.