ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

គណនេយ្យករជំនាញ (ចូលរៀន : 17/18/19 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨)

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ គណនេយ្យករជំនាញ
(Professional Accountants) 
***ចូលរៀន : 17/18/19 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨
***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
***Tel:015 996 108​/012 987 006 or click :http://t.me/ifainfo
***តំលៃសិក្សា: ត្រឹមថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា ២០១៨ តំលៃ $150
*** តំលៃពេញ $200 
*******************************************
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***Telegram:http://t.me/ifainfo
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.