ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices (ចូលរៀន: 05/06/08 ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩)

***វគ្គខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices
***ចូលរៀន: 05/06/08 ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ និងអាទិត្យ
***តំលៃសិក្សា: បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ០២ មករា ឆ្នាំ ២០១៩​ តំលៃ $65
*** តំលៃពេញ $90
***H/P:015 996 108/069​ 400 384/012 987 0006
****Telegram: http://t.me/ifainfo

************************************
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***Telegram:http://t.me/ifainfo
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.