ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

IFA MAP

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019​ (*ចូលរៀនៈ 08 មករា ២០១៩)

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 លើជំនាញៈ
******ចូលរៀនៈ  08 មករា ២០១៩******
***ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ
1-Accounting and Finance + International CAT (សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស)
2-គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Accounting and Finance)
3-សវនកម្ម និងពន្ធដារ (Auditing and Taxation)
4-ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Banking and Finance)
5-ធនាគារ និងទីផ្សារមូលបត្រ (Banking and Securities Market)
6-International CAT/ACCA (សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស)
7-គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Business Management)
8-គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resource Management)
9-គ្រប់គ្រងទីផ្សារ (Marketing Management)
10-ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (Business English)
****************************************
***វេនសិក្សាៈ ព្រឹក ថ្ងៃ ល្ងាច និងចុងសប្ដាហ៍
----------------------------&---------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.