ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (***ចូលរៀន : 02/03/04 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩)

**វគ្គខ្លីៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ
(Administration Affairs and Office Management Best Practices)
***ចូលរៀន : 02/03/04 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩
***មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ (សិក្សា 8 សប្តាហ៍)
**Tel:012 987 006/015 996 108​ or Click :http://t.me/ifainfo
***តំលៃសិក្សា: បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ មករា​ ២០១៩ តំលៃ $100
*** តំលៃពេញ $150
----------------------&--------------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***Telegram:http://t.me/ifainfo
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.