ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 (**ចូលរៀនៈ 16&17/18 កុម្ភៈ ២០១៩)

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 លើជំនាញៈ
**ចូលរៀនៈ 16&17/18 កុម្ភៈ ២០១៩***
***ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ
1-គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Accounting and Finance)
2-សវនកម្ម និងពន្ធដារ (Auditing and Taxation)
3-ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Banking and Finance)
4-គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Business Management)
****************************************
**Tel:012 987 006/015 996 108 or click :http://t.me/ifainfo 
***វេនសិក្សាៈ ពេលល្ងាច និងចុងសប្តាហ៍
***សិក្សាតាមកម្មវិធី ACCA & IFRS
***បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញដែលសញ្ញាបត្រ ACCA/CPA
***មានបញ្ចូលកម្មវិធីអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងលើជំនាញនិមួយៗ
----------------------------&---------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***Telegram:http://t.me/ifainfo
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.