ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Class Enrolment Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

IFA MAP

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices (***ចូលរៀន: 09/10/11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩)

***វគ្គខ្លីៈ QuickBooks Accounting Best Practices
***ចូលរៀន: 09/10/11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ និងអាទិត្យ
***តំលៃសិក្សា: បង់ត្រឹមថ្ងៃទី 07 កុម្ផៈ ឆ្នាំ ២០១៩​ តំលៃ $65
*** តំលៃពេញ $90
***H/P:015 996 108/069​ 400 384/012 987 0006
****Telegram: http://t.me/ifainfo
************************************
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***Telegram:http://t.me/ifainfo
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.