ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

IFA MAP

ថ្នាក់បើកថ្មីៈ Master of Accounting and Finance with ACCA Program **ចូលរៀនៈ 24&25/26 ខែ សីហា ២០១៩***

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree )នៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 លើជំនាញៈ
**ចូលរៀនៈ 24&25/26 ខែ សីហា ២០១៩***
***ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ
1-គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Accounting and Finance)
2-សវនកម្ម និងពន្ធដារ (Auditing and Taxation)
3-ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Banking and Finance)
4-គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Business Management)
****************************************
**Tel:012 987 006/015 996 108 or click :http://t.me/ifainfo 
***វេនសិក្សាៈ ពេលល្ងាច និងចុងសប្តាហ៍
***សិក្សាតាមកម្មវិធី ACCA & IFRS
***បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញដែលសញ្ញាបត្រ ACCA/CPA
***មានបញ្ចូលកម្មវិធីអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងលើជំនាញនិមួយៗ
***បណ្តុះបណ្តាលអោយក្លាយជា Accounting Manager, Finance Manager, Senior
Tax Consultant, Tax Manager, Internal Auditor,Business Manager...
----------------------------&---------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241)
***Telegram:http://t.me/ifainfo
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.