ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

Polocy

Polocy

BBA examination class on 23rd March 2017!

BBA examination class on 23rd March 2017!

Tax Practices

Tax Practices

Computerized Accounting Practices

Computerized Accounting Practices

BA Class Activity

BA Student of Accounting and Finance

BA Student

BA Student

Advanced Excel Best Practices

Advanced Excel Best Practices

QuickBooks Best Practices

QuickBooks Best Practices

Inventory Costing and Stock Management Practices

Inventory Costing and Stock Management Practices

ហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តជាក់ស្តែង (FINANCE Best Practices)

***ហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តជាក់ស្តែង (FINANCE Best Practices)
***ចូលរៀន : 03,04,06 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ ($150/30h)
(Tel: 012 886 831/012 987 006/012 238 241)
*****************************************************************************
MAIN CONTENTS:

1-Finance funtion and responsibility
2-How to read financial statement
3-Ratio analysis and comparation financial statement
4-Time value of money investment (borrowing rate...)
5-Break-even point analysis
6-Project analysis and decision making (NPV, IRR, WACC...)
7-Debt and working capital management
8-Budgeting and planning techniques
**************************************************************************
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.