ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

IFA Counter

IFA New Building

IFA Library

Business Club for Business Owner

IFA MAP

Sell and Train QuickBooks License

***មានលក់កម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks មាន Licens
***Contact us: 012 987 006/015 996 108