ស្វែងរកយើងនៅលើ            

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម (Business Operational Risk Management) ***ចូលរៀនៈ 28/29 ខែ វិច្ឆិកា 2020

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
(Business Operational Risk Management)
***ចូលរៀនៈ 28/29 ខែ វិច្ឆិកា 2020
***វេនសិក្សាៈ ថ្ងៃសៅរិ៍ ឬ អាទិត្យ
***Tel:015 996 108​ ឬចុះឈ្មោះតាម : http://t.me/ifainfo
***តំលៃសិក្សា: ត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ វិច្ឆិកា តំលៃ $220
*** តំលៃពេញ $270 ( https://t.me/ifainstitute)
************************************************
***IFA Address :# 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.
**Tel:015 996 108 l 012 253 524 l 012 238 241
***Telegram Channel :  https://t.me/ifainstitute