ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

IFA Counter

IFA New Building

IFA Library

Business Club for Business Owner

IFA MAP

Accounting and Tax Service

BOREI ACCOUNTING FIRM Co.,Ltd Services:
**មានសេវាកម្មដូចជាៈ
...រៀបចំដោយអ្នកជំនាញមានសញ្ញាបត្រ ACCA,CPA
- ទទួលសេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំ (Tax Service)
- លក់កម្មវិធី QuickBooks, Peachtree (Sage 50) មាន License
- រៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ តាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ន
- រៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Manual)
- រៀបចំគោលនយោបាយថ្លៃដើមសំរាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់ប្រភេទ (Costing Manual)
- ទទួលរៀបចំចុះបញ្ជីនិងបង្កើតក្រុមហ៊ុន (Business Registration)
- មានទទួលសេវាសវនកម្ម (Auditing Services)
- មានសេវាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវ:គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ សវនកម្ម ពន្ធដារ ដល់បុគ្គលិកតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័នផ្សេងៗ
- មានសេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញសំរាប់ផ្តល់ជូន ក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័នផ្សេងៗ
****************************************************************
***Address: #89C,Street 63,Sangkat Boeung Raing,Khan Daun Penh,Phnom Penh
***Tel: 012 838 017/012 987 006/023 637 3117
***Facebook:boreiaccounting, Instagram: boreiaccounting
*** Linkedin:Borei Accounting Firm