ស្វែងរកយើងនៅលើ          

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Professional Accountant Class

Student Trip

Student Trip

Accounting Best Practices Class

Bachelor of Accounting Finance Class

Business Club for Business Owner

Admin Affair and Office Management Class

IFA Library

IFA MAP

Accounting and Tax Service

BOREI ACCOUNTING FIRM Co.,Ltd Services:
**មានសេវាកម្មដូចជាៈ
...រៀបចំដោយអ្នកជំនាញមានសញ្ញាបត្រ ACCA,CPA
- ទទួលសេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំ (Tax Service)
- លក់កម្មវិធី QuickBooks, Peachtree (Sage 50) មាន License
- រៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ តាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ន
- រៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Manual)
- រៀបចំគោលនយោបាយថ្លៃដើមសំរាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់ប្រភេទ (Costing Manual)
- ទទួលរៀបចំចុះបញ្ជីនិងបង្កើតក្រុមហ៊ុន (Business Registration)
- មានទទួលសេវាសវនកម្ម (Auditing Services)
- មានសេវាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវ:គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ សវនកម្ម ពន្ធដារ ដល់បុគ្គលិកតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័នផ្សេងៗ
- មានសេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញសំរាប់ផ្តល់ជូន ក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័នផ្សេងៗ
****************************************************************
***Address: #89C,Street 63,Sangkat Boeung Raing,Khan Daun Penh,Phnom Penh
***Tel: 012 838 017/012 987 006/023 637 3117
***Facebook:boreiaccounting, Instagram: boreiaccounting
*** Linkedin:Borei Accounting Firm