ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Business Club for Business Owner

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

IFA Library

Student Trip

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

IFA MAP

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

ឱកាសពិសេសបានមកដល់ហើយ សំរាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំ 2020-2021 *******ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២៥ មករា ២០២១******

ឱកាសពិសេសបានមកដល់ហើយ សំរាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំ 2020-2021
****************
***ផ្តល់ជូនកុំព្យូទ័រ Laptopថ្មី ១គ្រឿងសំរាប់ការបង់ថ្ងៃសិក្សា ១ឆ្នាំត្រឹមថ្ងៃទី ២២ មករា ២០២១ **
***សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យជំនាញ ខ្មែរ និងបរទេស
**ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ២៥ មករា ២០២១******
***ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ
1️⃣-គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Accounting and Finance)
2️⃣-សវនកម្ម និងពន្ធដារ (Auditing and Taxation)
3️⃣-ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Banking and Finance)
4️⃣-គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Business Management)
5️⃣-គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resource Management)
6️⃣-ភាសាអង់គ្លេសពាណិជ្ជកម្ម (Business English)
****************************************
***វេនសិក្សាៈ ព្រឹក ថ្ងៃ ល្ងាច និងចុងសប្ដាហ៍
***************************************
***
Tel:015 996 108/012 987 006
***Telegram : http://t.me/ifainfo
***Telegram Channel : http://t.me/IFAinstitute
***Instagram@ifa.edu.kh
***
Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.