ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

Polocy

Polocy

BBA examination class on 23rd March 2017!

BBA examination class on 23rd March 2017!

Tax Practices

Tax Practices

Computerized Accounting Practices

Computerized Accounting Practices

BA Class Activity

BA Student of Accounting and Finance

BA Student

BA Student

Advanced Excel Best Practices

Advanced Excel Best Practices

QuickBooks Best Practices

QuickBooks Best Practices

Inventory Costing and Stock Management Practices

Inventory Costing and Stock Management Practices

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree) សិក្សាតាមកម្មវិធី ACCA

»»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ #បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree) 
សិក្សាតាមកម្មវិធី ACCA នៃឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨ លើជំនាញ:
****************************************
1-Accounting and Finance
2-Auditing and Taxation
3-Banking and Finance
4-International CAT/ACCA (សិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស)
****************************************
******ចូលរៀនថ្ងៃទី ២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ (សំរាប់វេន សៅរិ៍: 1:30 PM-4:30 PM 
និងអាទិត្យ : 7:30AM-11:30 AM & 1:30 PM-4:30 PM) 
និងថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ (ល្ងាច: 5:30 PM-8:30 PM)
****************************************
*****តំលៃសិក្សាៈ $700/Year
----------------------&--------------------
**វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ (IFA) មានសេវាកម្មដូចជាៈ
...រៀបចំដោយអ្នកជំនាញមានសញ្ញាបត្រ ACCA,CPA
-លក់កម្មវិធី QuickBooks, Peachtree (Sage 50) មាន License
-ទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធគណនេយ្យ តាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថានប័ន
-រៀបចំ Financial Policy/ Accounting Policy & Procedures
-រៀបចំ Costing Manual សំរាប់ក្រុមហ៊ុនទិញ-លក់ទំនិញ ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្ម 
  និងសាងសង់ និងស្ថាប័នផ្សេងៗ
- ទទួលសេវាប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ និងបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំ (Tax Service)
- Company Set up, Auditing Service,Real estate transfer
- Training Service on Accounting, Finance , Tax and Audit....
----------------------------&---------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.