ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀនៈ 27 ខែ មេសា 2021*** ***បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ មេសា ២០២១ បញ្ចុះតំលៃ 10%

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ
**ចូលរៀនៈ 27 ខែ មេសា 2021***
***បង់ត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ មេសា ២០២១ បញ្ចុះតំលៃ 10%
1-គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Accounting and Finance)
2-សវនកម្ម និងពន្ធដារ (Auditing and Taxation)
3-ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Banking and Finance)
4-គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Business Management)
****************************************
**Tel:012 987 006/015 996 108 or click :http://t.me/ifainfo
*****Telegram Channel : 
https://t.me/ifainstitute
***វេនសិក្សាៈ ពេលល្ងាច និងចុងសប្តាហ៍
***សិក្សាតាមកម្មវិធី ACCA & IFRS
***បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញដែលសញ្ញាបត្រ ACCA/CPA
***មានបញ្ចូលកម្មវិធីអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងលើជំនាញនិមួយៗ
***បណ្តុះបណ្តាលអោយក្លាយជា Accounting Manager, Finance Manager, Senior Tax Consultant, Tax Manager, Internal Auditor,Business Manager...
----------------------------&---------------
***IFA Address :# 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

**Tel:015 996 108 l 012 238 241
***Telegram Channel : https://t.me/ifainstitute