ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ (Tax on Income Return Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 24/25 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 (សិក្សាតាម Online)

 
**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ
(Tax on Income Return Best Practices)
***ចូលរៀនៈ 24/25 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 (សិក្សាតាម Online)
***វេនសិក្សា : ថ្ងៃ សៅរិ៍ ឬ អាទិត្យ (ចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo)
***តំលៃសិក្សា: ត្រឹមថ្ងៃទី 23 មេសា តំលៃ $150 (តំលៃពេញ $200)
***************************************
**Tel:015 996 108 l 012 238 241
***Telegram Channel : https://t.me/ifainstitute