ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

IFA Counter

IFA New Building

IFA Library

Business Club for Business Owner

IFA MAP

វគ្គសិក្សាខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices

**វគ្គសិក្សាខ្លីៈ Advanced Excel Best Practices
***ចូលរៀន: ទទួលចុះឈ្មោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ (មានគ្រប់វេន)
(Tel: 012 987 006/012 238 241) 
*****************************************************************
MAIN CONTENTS:

1. Overview Excel 2016
2. Format Cell Techniques
3. Protect Cell, Worksheet ,Workbook
4. Condition Formatting and Hyperlink
5. Working with Function:
      - Logical Function (And, Or,IF....)
      -Text Function (Len, Mid,Left,Right,...)
      - Date and Time (Now,Datedif,Hour,...)
      - Statistic Function (Index,Macth,Countif...)
      - Math Function (Sumif,Round,Int, Ceiling,...)
      - Database Function (Dsum, Dmax,Dmin,...)
      - Lookup and Ref. Function (Vlookup,Hlookup,...)
      -Financial Function (PV,FV, NPV,IRR,DB,DDB,....)
  6. Working with Database :
      -Sort, Filter, Advanced Filter ,Subtotal, Data Validation
      -Data Form, Consolidate ,Pivot Table,
      -Goal Seek, Scenario, Table What-if
      -Group and Outline , Macro
 7. Practical Exercise
      -Stock Management
      -Payroll Record
      -Personal Budget
      -Hotel Management Project
      -PV,FV,NPV,IRR,....
      -Accounting System.

*****************************************************************
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram: @ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.