ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

IFA Counter

IFA New Building

IFA Library

Business Club for Business Owner

IFA MAP

ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក

ការកំណត់ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងគ្រប់គ្រងស្តុក
Manufacturing Costing and Stock Management

(Tel:012 987 006/012 238 241/ 012 886 831)
ចូលរៀនៈ 03,04,05-March-2018
**************************************************************************
MAIN CONTENTS:

. Accounting for inventory & reporting
. Stock Management & control system
. Documents for stock management & control
. Inventory costing & analysis
. Inventory costing system
. Quickbooks for stock and warehouse management
. Quickbooks for costing and manufacturing inventory
. Best practical Advanced 

. Excel for stock management.

**************************************************************************
**(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
**FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
**Instagram: @ifa.edu.kh
**Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
**Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.