ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

IFA Counter

IFA New Building

IFA Library

Business Club for Business Owner

IFA MAP

Accounting Policies and Procedures​ Best Practice

***វគ្គសិក្សាពិសេសៈ អនុវត្តជាក់ស្តែងការសរសេរ គោលនយោបាយ
និងនីតិវិធីគណនេយ្យ 

(Accounting Policies and Procedures​ Best Practice)

***ចូលរៀន:24,25,26-March-2018​($250/25h)
*********************************************************************************

MAIN CONTENTS:
1-Introduction to CIFRS for SMEs
2-Accounting and Finance Function
3-Accrual Basis vs. Cash Basis
4-Revenue and Expenditure Recognition
5-Chart of Account
6-Purchasing and Accounts Payable Policies
7-Sales and Accounts Receivable Polices
8-Accounting Policies and Procedure
9-Payment and Receipt Process
10-Cash and Bank Management
11-Inventory Costing and Stock Management
12-Fixed Assets Management and Policy
13-Payroll and Compensation Policy
14-Taxation and Audit Process
15-Financial Reporting & Management Report
16-Accounting Document
17-Appendix
*********************************************************************
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.