ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ អាជីពពន្ធដារ (Tax Career) ***ចូលរៀនៈ25/26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ***វេនសិក្សា : ថ្ងៃអាទិត្យ/ចន្ទ-សុក្រ (ចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo)

 
***វគ្គខ្លីពិសេសៈ អាជីពពន្ធដារ (Tax Career)
***ចូលរៀនៈ25/26 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
***វេនសិក្សា : ថ្ងៃអាទិត្យ/ចន្ទ-សុក្រ (ចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo)
***ត្រឹមថ្ងៃទី 22 កញ្ញា ​តំលៃ $250 (តំលៃពេញ $300)
***************************************
**Tel:015 996 108 l 012 238 241