ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Business Club for Business Owner

Business Club for Business Owner

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

Info Activities

IFA MAP

Annual Profit Tax Return Best Practice

វគ្គសិក្សាពិសេសៈ ការប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំអនុវត្ត 
(Annual Profit Tax Return Best Practice/Tax on Profit)
**ចូលរៀន: 23,24,25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ($150/ ៦ សប្តាហ៍)
(Tel: 012 886 831/012 987 006/012 238 241)
------------------------------------------------------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: 
https://www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.