ស្វែងរកយើងនៅលើ        

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

អគារថ្មីរបស់វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

Business Club for Business Owner

Business Club for Business Owner

Information Center

Class Enrolment Activities

Tax Class Activities

Business Club for Business Owner

IFA Library

Info Activities

Info Activities

IFA MAP

ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
(Closing Accounts and Prepare Financial Report)
***ចូលរៀន : 23,24,25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
***H/P : 012 238 241/012 886 831/012 987 006) ឫអាច
Comment ជាលេខទូរស័ព្ទ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទត្រលប់ទៅវិញ ។
***តំលៃសិក្សា $120/30H*****
----------------------&--------------------
1-វគ្គសិក្សាពិសេសៈ #ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ #និងប្រកាសពន្ធ
(Accounting & Tax Return Best Practices)
***ចូលរៀន : 26,27,28 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨
***វេនៈ ព្រឹក ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
***H/P : 012 238 241/012 886 831/012 987 006)
***តំលៃសិក្សា $150/៣ខែ*****
----------------------&--------------------
2-វគ្គសិក្សាខ្លីៈ #QuickBooks & Advanced #Excel Best Practices
***ចូលរៀន: 26,27,28 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨
***វេនៈ ព្រឹក ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
(Tel: 012 987 006/012 238 241)
**********************************************
3-វគ្គសិក្សាពិសេសៈ #ការប្រកាសពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំអនុវត្ត
(Annual Income Tax Return Best Practice/Tax on Income)
**ចូលរៀន: 23,24,25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ($150/ ៦ សប្តាហ៍)
(Tel: 012 886 831/012 987 006/012 238 241)។
----------------------&-------------------
4-វគ្គសិក្សាខ្លីៈ #សវនកម្មផ្ទៃក្នុងអនុវត្តជាក់ស្តែង (Internal Audit Best Practice)
***ចូលរៀន: 02,03,04 ខែ មិថុនា 2018 ($150/30H)
*បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញដែលមានសញ្ញាបត្រ #CPA,#ACCA
***វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
----------------------&-------------------
5-វគ្គខ្លីៈ #សវនកម្មពន្ធដារ #និងការរៀបចំផែនការបង់ពន្ធ
(Tax Audit and Tax Planning)
**ចូលរៀន: 09,10,11-June -2018 ​($150/30h)
----------------------&-------------------
***(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
***FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
***Instagram@ifa.edu.kh
***Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
****Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.