វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel *ចូលរៀនៈ 05/07 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 *វេនសិក្សា : សៅរិ៍ / ល្ងាច

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ Advanced Excel *ចូលរៀនៈ 05/07 ខែ សីហា  ឆ្នាំ 2023 *វេនសិក្សា : សៅរិ៍ / ល្ងាច ..ត្រឹមថ្ងៃទី 2 សីហា ​តំលៃ $70 (តំលៃពេញ $90) *************************************** **Tel:015 996 108 l 012 238 241 *Join us : t.me/ifainstitute