ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

WELCOM TO IFA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ពត៌មានចុងគេបង្អស់
***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Ms.Excel for Data Analytics ***ចូលរៀនៈ4 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ***វេនសិក្សា : ថ្ងៃសៅរិ៍៍ (ចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ បច្ចេកទេសលក់ និងឌីជីថលមា៉ឃីតធីង (Sales Techniques and Digital Marketing) ***ចូលរៀនៈ 08 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការរៀបចំ និងបិទបញ្ជីគណនេយ្យ (Practical Bookkeeping and Closing Accounts with CIFRS) ***ចូលរៀនៈ15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ (Internal Audit and Control System Best Practices) ***ចូលរៀនៈ15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ អាជីពគណនេយ្យ និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង (Accounting and Internal Audit Career) ***ចូលរៀនៈ15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ អាជីពពន្ធដារ (Tax Career) ***ចូលរៀនៈ15/16 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 ***វេនសិក្សា : ថ្ងៃអាទិត្យ/ ចន្ទ-សុក្រ (ចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo)

អានបន្ថែមទៀត

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Master Degree ) លើជំនាញៈ **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ០២ សីហា / ២៥ កញ្ញា ២០២១

អានបន្ថែមទៀត

***បញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់ការបង់ថ្ងៃសិក្សា ១ឆ្នាំ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ***សិក្សាជាមួយសាស្រ្តាចារ្យជំនាញ ខ្មែរ និងបរទេស **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី 16 សីហា ២០២១******

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញឆ្លើយតប និងទំនាក់ទំនងដែលមានប្រសិទ្ធិភាព ll Effective Feedback and Communication Skills ll ***ចូលរៀនៈ28 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ (Accounting and Tax Returns) ***ចូលរៀនៈ15/16 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Financial Management and Anlysis ***ចូលរៀនៈ 08 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 ***វេនសិក្សា : ថ្ងៃអាទិត្យ (ចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ Buget Planing and Control ***ចូលរៀនៈ 08 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 ***វេនសិក្សា : ថ្ងៃអាទិត្យ (ចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo)

អានបន្ថែមទៀត

***វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញនិយាយជាសាធារណៈ ll Professional Public Speaking ll ***ចូលរៀនៈ29 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resources Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 (សិក្សាតាម Online)

អានបន្ថែមទៀត

**វគ្គខ្លីពិសេសៈ ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល និងការិយាល័យ (Administration Affair and Office Management Best Practices) ***ចូលរៀនៈ 15 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 (សិក្សាតាម Online)

អានបន្ថែមទៀត

View All