ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

English Teacher

Closing Date : 2021-08-31
Term : Part Time

Requirement

 • Job Term:  Full Time
 • Work Experience(Yrs): 2
 • Number of Hirelings: 1
 • Vacancy Type: IT/Design
 • Job Location: Phnom Penh ;
 • Qualification: Bachelor of Science
 • Major: Computer Sciences or Information Technology
 • Sex: Male/Female
 • Age:  ~
 • Posting Date: Jan 16, 2012
 • Closing Date: Feb 15, 2012
 

Job Description

 • Assist in analyzing systems and specializing consultant in researching and documenting computer users' requirements;
 • Analyze objectives and problems specified by analysts and consultant;
 • Translate the solutions provided by systems designers into detailed program specifications;
 • Prepare documentation for other programmers, users of the system and other support services workers;
 • Undertake program design activities including definition of data and error message arrangements;
 • Modify and document program code to correct errors or to enhance a program's capabilities;
 • Test the programs and make amendments;
 • Prepare reports on the status, operation and maintenance of system software for user by computer equipment suppliers, systems designers, other programmers d computer operators;
 • Other tasks assigned by manager.

Jobs Requirement

 •  Degree in Computer Sciences or Information Technology.
 •  At least 2 years experience in related field with Web Developer Company.
 •  Be able to sets up computer programs, Install, update and configure network equipments.
 •  Proficiency in Adobe In-Design, illustrator, Photoshop, Dream weaver, Flash...etc.
 •  Web-develop and Creative idea in design are requiring.
HOW TO APPLY

The company will offer attractive remuneration package.
Interested applicants can submit C.V with current 4 X 6 photo to:
Contact Information
Contact Person: xxxxx
Tel: 023 215 717
Email: info@global.com
Address: #57, Sihanouk Blvd., SangkatChaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh.