ស្វែងរកយើងនៅលើ              

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 023 786 908 or 012 765 897 info@ifa.edu.kh


ពត៌មានថ្មីៗ

»ថ្នាក់បើកថ្មីៈ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ****ចូលរៀនៈ 07 តុលា ២០១៩******

Master Degree Studdents

Skill : Accounting and Finance, Tax and Audit

ថ្នាក់បើកថ្មីៈបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររងនៃឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 **ចូលរៀននៅថ្ងៃទី ៥ តុលា ២០២០**

Bachelor of Accounting Finance Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Advanced Excel Class

Advanced Excel Class

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដំណើរកំសាន្តរបស់និស្សិត IFA ទៅមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

Professional Accountant Class

Admin Affair and Office Management Class

សកម្មភាពចែកសំភារៈសិក្សាដល់ក្មួយនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់ ខេត្តកំពត

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

រូបថតពេលបញ្ចប់វគ្គ Accounting & Tax Return

Student Trip

Accounting Best Practices Class

ដំណើរកំសាន្តនៅសហគមន៍ ក្តាតឡាតង់-ព្រែកក្តាត ខេត្តកំពត

Lecturer of English

Closing Date : 2020-11-30
Term : Part Time

Requirement

 • Job Term: Part Time
 • Work Experience(Yrs): 5
 • Number of Hirings: 5
 • Vacancy Type: Lecturer of English 
 • Job Location: Institute of Finance and Accounting-IFA,Phnom Penh, Cambodia
 • Qualification: Master,PhD Qualification
 • Major: English
 • Sex: Male/Female

Jobs Requirement

 •  Master Degree/PhD in Education
 •  At least 5 years experience in related field
 •  Be able to sets up study materials for real practices with related subject
 • Good Communication and  hight responsibility
 • Willing to work in team 
 • Note: Benefit is negotiable   

HOW TO APPLY

Interested applicants can submit C.V with current 4 X 6 photo to:
Contact Information: 
   -Contact Person: Academic Department of IFA
   -Tel: 
012 987 006/ 012 238 241/023 881 936/015 996 108
   -Email: info@ifa.edu.kh
   -Webiste: www.ifa.edu.kh
   -Address: 
#63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh