ថ្នាក់ខ្លី៖ Bookkeeping with Tax

*តម្រូវការ៖ ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

*ការសិក្សា៖ មានថ្នាក់ និងអនឡាញ

*អត្ថប្រយោជន៍៖ សម្រាប់គណនេយ្យករឱ្យកាន់តែច្បាស់ពីការចុះគណនេយ្យនិងពន្ធរួមគ្នា

*សមត្ថភាព៖ ត្រូវចេះគណនេយ្យ ពន្ធ និងកម្មវិធី Quickbooks