Master degree

  • Master of Accounting and Finance (អនុបណ្ឌិតគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ)
  • Master of Audit and Tax (អនុបណ្ឌិត សវនកម្ម និងពន្ធដារ)
  • Master of Finance and Banking (អនុបណ្ឌិត ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ)